คำร้องขอลงทะเบียน
หมายเลขคำร้อง วันที่ยื่นคำร้อง(วันที่ลงทะเบียน)

eMT User Information
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
เลขทะเบียนนิติบุคคล *
ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ที่อยู่
ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรสาร

ผู้ลงนามใบคำขอ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้มอบอำนาจให้ลงนามแทน)
ชื่อ * นามสกุล *
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน * ตำแหน่ง *
 
รายชื่อกรรมการ

 
#ลบชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Page 1
รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นลงทะเบียนขอ User Name & Password
*
*
*
*
หมายเหตุ :
เอกสารที่ต้องนำมายื่นเพื่อขอรับ UserName & Password
- คำขอลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบ (พิมพ์ออกจากระบบ)
- คำรับรองการใช้งานระบบ (พิมพ์ออกจากระบบ)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- สำเนาใบทะเบียนถาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
- หนังสือมอบอำนาจให้ลงนาม ผู้มีอำนาจลงนาม (ผูกพันธ์นิติบุคคล)ตามที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ถ้าผู้ลงนามแทนในเอกสารเป็นผู้รับอำนาจให้ลงนามแทนได้
  พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ
- หนังสือมอบอำนาจให้มายืนยัน และรับเอกสารแจ้ง UserName และ Password เพื่อยืนยันว่า ผู้มายื่นและรับเอกสารเกี่ยวข้องกับบริษัทจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มารับ

SCREEN ID :  000001